menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Op de praatstoel

Op de praatstoel – Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850

Historische Vereniging Noordoost Friesland, 2008

In 2008 bestond de Historische Vereniging Noordoost Friesland 20 jaar. In het kader daarvan gingen 14 leden op stap om 31 oudere personen te interviewen.
In deze interviews komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals het [verdwenen] beroep van de geïnterviewden, het dorps- en stadsleven van de afgelopen eeuw en belevenissen in oorlogstijd.
Omdat er niet alleen verteld wordt vanuit de eigen ervaring, maar er ook verhalen doorverteld worden van ouders en grootouders en in een enkel geval van overgrootouders, beslaat het boek een tijdspanne van wel 150 jaar.
De interviews worden aangevuld met een aantal egodocumenten, door mensen zelf al eerder geschreven verhalen van een deel van hun leven.
De in dit boek gepubliceerde 37 verhalen geven een mooi en levendig tijdsbeeld van het leven in de afgelopen 100 jaar in de regio Noordoost Friesland. Enkele verhalen zijn in het Fries opgetekend.
Meer dan 200 foto’s, in het ± 300 pagina’s dikke boek zorgen voor een waardevolle aanvulling en maken het geheel tot een fraai lees- en kijkboek van de eigen omgeving.
Leden van de vereniging en belangstellenden kunnen bij voorintekening tot 1 maart 2008 het boek bestellen voor slechts 15 euro + 3,35 porto. Na 1 maart zal het boek iets meer kosten + eventuele porto. Medio april komt het boek uit en zal op de ledenvergadering van zaterdag 19 april in Dokkum gepresenteerd worden.

Cover: Heren op de praatstoel bij de Sint Caeciliakerk te Oosternijkerk

Op de Praatstoel – 2. Verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850” 

Vanaf 2009 zijn acht leden van de Historische vereniging langs 29 oudere personen getrokken om tijdens interviews hun verhalen vast te leggen. Daarnaast zijn er twee egodocumenten over de houthandel in Dokkum opgenomen.
Het boek is een behoorlijke pil geworden van meer dan 400 bladzijden en ongeveer 350 nog niet eerder gepubliceerde foto’s en andere illustraties.
Naast verhalen uit Dongeradeel, zoals in het eerste deel, staan er nu ook verhalen in van personen uit Kollumerland (de Oudheidkamer aldaar had daar specifiek naar gevraagd, gezien het succes van het eerste boek) en uit Dantumadeel.
Om een indruk te geven van de inhoud van het boek volgen hieronder de geïnterviewde personen, hun beroep/bezigheid en (voornaamste) woonplaats; een zestal bijdragen is in het Fries geschreven.
1.Sjouke Starkenburg, carrosseriebouwer, Kollum
2.Meindert Meindersma, karrider, Mitselwier
3.Jan Smit, het Wierum van toen, Wierum
4.Klaas Elzinga, wegenbouwer, Dokkum
5.Klaas Baarsma, manufacturier, De Westereen
6.Oeds Radema, juwelier, Kollum
7.Klaske de Haan, boargemastersfaam, Mitselwier
8.Lieuwe van der Zee, dykwurker, Mitselwier
9.Richtsje Mollema, gezinsverzorgster, Nes
10.Wiebe van Klaarbergen, houtmolenaarsknecht, Dokkum
11.Klaas van Klaarbergen, boekhouder, Dokkum
12.Jantje Visser, houthandel Oberman, Dokkum
13.Siebe de Vries, heftruckchauffeur, Dokkum
14.Hendrik Dijkstra, loodgieter, De Westereen
15.Ljibbe Rekker, beheerder buitenplaats, Veenklooster
16.Grietje van der Mossel, kosteresse, Nijewier
17.Former Idsardi, boer op Uilsmahorn, Holwerd
18.Hein Joustra, sigarenmaker, Dokkum
19.Age de Jong, loonbedrijf, Paesens
20.Andries Meinema, grafdelver, Nes
21.Tjalling de Jong, secretarie-ambtenaar, Metslawier
22.Oane Visser, frijwillich mûnder, Hantum
23.Sofrides Viet, technisch ambtenaar, Dokkum
24.Johannes Poortinga, jammaker, Dokkum
25.Cornelis Wijga, brugwachter, Dokkum
26.Sjoerd de Boer, dorpshuisbeheerder, Kollumerzwaag
27.Durk Geertsma, vertegenwoordiger, Kollumerzwaag
28.Joop Bosgraaf, dirigent, Kollum
29.Roel Nicolai, kraanmachinist, Westergeest
30.Lubbert Visser, kuiper en rij-instructeur, Ee
31.Fokke vd Veen, schoenlapper en kapper, Engwierum