menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Op redens oer

  •  

 

Op redens oer, schaatsverhalen

Hylke Speerstra

Bornmeer, 1984

 

Speerstra heeft het over de helden van het ijs: hardrijders én -rijdsters en ook over enkelen, die deelnamen aan Elfstedentochten. Die tochten zijn boeiend beschreven; de wijze waarop de worsteling en het doorzetten op de zwaarste er van wordt weergegeven, is soms adembenemend.

 

De grote Friese ijskampioenen van de kortebaan waren wereldberoemd in eigen landschap. Namen die doorleven. Mannen en vrouwen die in het begin van de 20ste eeuw soms een hele boerderij met land en vee bij elkaar rijden. Ja, het ging niet alleen om de eer; in arme tijden gaat soms nog meer om het geld.

 

Zo vormen hun verhalen ook een afspiegeling van de scherpe sociale verschillen en de bikkelharde strijd om het bestaan in de eerste helft van de 20ste eeuw. Hier zijn vrouwen en mannen aan het woord die weten van buigen en barsten, van doorzetten en – soms – ook wel eens een rare misslag. Op verzoek van sommige vertellers zijn in de eerste en tweede druk de namen van de vertellers niet genoemd. Na overleg met de nabestaanden in latere drukken wel. Want zij zijn helden, ze zijn een voorbeeld voor alle Friezen, ook voor de ijsprofessionals van vandaag.

 

Sterke karakters, en hoe sterk waren ze ook van lijf en lichaam. De 15 geinterviewden van 1982 zouden ruim 88 jaar worden!

 

Inhoud

Iisleafde – Anne Visser-van Keimpema (1893-1985) Himpens/Earnewâld

De deserteur – Hilbrand Rudolphy (1897-1989) De Gordyk

It ferbûn fan Beets – Pyt Dykstra (1895-1986) Nij Beets

De erflike ferplichting – Albert Koning (1907-1998) Nijetrine/Wolvegea

De faam fan Spaltenbrêge – Easger van der Meer (1889-1987) Grou/Akkrum

It geile iis – Bouke de Vries (1907-1988) Sint Nyk

De Alvestêderider – Abe de Vries (1907-1995) Dronryp/Parys

Sipke Castelein (1911-1995), Wergea/Warten

It koarte draachflak – Gepke Fokkema (1895-1986) Feanwâldsterwâl/Hurdegaryp

De fiifentweintich-gûne-rider – Piter Brouwer (1904-1985) Langwar/De Wylgen

It bline momint – Thys Klompmaker (1903-1987) Aldehaske

It wûnder fan Snikswaach – Jolle de Jong (1907-1989) Sniksweach

Jaap Slof (1902-2002) De Jouwer

Trije oan de stok – Marie de Groot (1911-1999) Wergea

Klompen – Pietsje Feitsma (1918-1991) Hilaard/It Hearrenfean