menu

Kriskras door Frimangron

Sranang Oso, Hubert Hermelijn - 21PHO-250

Kriskras door Frimangron
Cynthia McLeod, S. Prantl, Judith Steinmeier

KIT Publishers, 2003

ISBN: 9789068325379

De wijk Frimangron grenst aan het centrum van Paramaribo. Het is de eerste volkswijk van de stad, ontstaan nadat de eerste slaven werden vrijgemaakt. Kriskras door Frimangron neemt u mee op een wandeling door deze historische wijk. Tussendoor kunt u achtergrondverhalen lezen over de straten en de huizen die u achteraf tegenkomt. De verhalen in dit boek vormen de geschiedenis van Frimangon en geven ook een beeld van de Surinaamse samenleving van toen en nu. Deze persoonlijke getuigenissen en mondeling overgeleverde tories (verhalen) zijn nooit eerder opgeschreven. Het zou jammer zijn als ze verloren zouden gaan, want de verhalen brengen de wijk tot leven
 
 

Hindostaanse contractarbeiders 1873-1920

Prof. dr. Chan E.S. Choenni heeft de geschiedenis van de Hindostaanse contractarbeiders te boek gesteld. Niet alleen door uitgebreide literatuurstudie en archiefonderzoek, ook aan de hand van oral history geeft Choenni een inkijk in het leven van de contractarbeiders. Zo geeft hij een levendig beeld van de werving en selectie in India, van het transport naar de havenstad Calcutta/Kolkata en van de reis overzee. Ook beschrijft hij de aankomst in Suriname en het dagelijks leven van de contractarbeiders op de plantages.

Sarnami Hindostani 1920-1960

Sarnami Hindostani 1920–1960: Worteling, identiteit en gemeenschapsvorming in Suriname, volume 1.

Gharietje G. Choenni & Chan E.S. Choenni

Amsterdam: KIT Publishers, 2012

De Stichting Lalla Rookh Diaspora heeft dit boek uitgegeven om tekortkomingen in de kennis van de geschiedenis van de Surinaamse Hindustanen (Oost-Indiërs) te verhelpen. 

Het inleidende hoofdstuk van het boek behandelt het vertrek van de Hindustanen uit India, hun leven op de plantages, hun numerieke groei, hun vooruitgang tussen 1920 en 1960 en de ontwikkeling van het Sarnámi (een taalvariant van het Hindi). Een hoofdstuk getiteld “Zich vestigen en wortelen” vertelt vervolgens over de ontwikkelingen die plaatsvonden na de contractperiode, toen de Hindustanen kleine eigen dorpen stichtten in de buurt van hun rijstvelden. De ontberingen van het landbouwleven worden beschreven, evenals de ijver en het doorzettingsvermogen van de kolonisten. Het volgende hoofdstuk is gewijd aan transport en vertelt hoe veel Hindustanen na verloop van tijd actief werden als voerman, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Het vierde hoofdstuk gaat over de differentiatie die plaatsvond toen de kinderen van de rijstboeren ondernemers en ambachtslieden werden en later ook overheidsfunctionarissen.

Hoofdstuk 5 gaat over huisvesting. Het schildert de ontwikkeling van de plantagebarakken naar de eenvoudige woningen in de dorpen en uiteindelijk naar de prachtige stadswoningen van Paramaribo. Het beschrijft ook de medische zorg die de Hindustanen kregen. Hoofdstuk 6 bespreekt de ontwikkelingen in het onderwijs. Hier wordt aandacht besteed aan de verslechtering van de positie van vrouwen in de derde generatie in Suriname. De terugval werd een halt toegeroepen toen latere generaties vrouwen beter opgeleid werden. Ook de positie van homoseksuele mannen en lesbiennes komt in dit hoofdstuk aan bod. Het laatste hoofdstuk, dat zich richt op het gezinsleven, schildert de ontwikkeling van het gezamenlijke gezin en het verdwijnen ervan na de Tweede Wereldoorlog en bespreekt Hindoestaanse kleding, sieraden, tatoeages, voedsel en identiteitskenmerken.

Deze zeven hoofdstukken worden afgewisseld met literaire portretten van zeven ouderen, van wie een aantal nu in Nederland woont, die herinneringen ophalen aan hun leven in Suriname in het verleden.

Tachtig diepte-interviews met oudere Hindoestanen die zowel in Suriname als in Nederland wonen, vormen de belangrijkste bron van dit boek. De gegevens die zij opleveren zijn vervolgens gecheckt in andere (veelal schriftelijke) bronnen. Een redelijk aantal Hindustanen zegt bijvoorbeeld dat de Oost-Indiërs nooit om hulp hebben gevraagd bij de sociale zekerheid van de overheid, maar de archieven van deze instellingen bewijzen dat dit overdreven is (pp. 16-17). De mondelinge informatie wordt dus niet blindelings geaccepteerd, maar kritisch geëvalueerd. Choenni en Choenni noemen hun methode triangulatie, wat betekent dat ze geprobeerd hebben een betrouwbaar beeld van de situatie te krijgen door verschillende soorten bronnen te raadplegen. Daarom past deze studie in de recente trend onder historici om aandacht te besteden aan mondelinge geschiedenis als een belangrijke aanvulling op de geschreven bronnen die voornamelijk zijn samengesteld door de schrijvende elite en door de mensen die het land besturen. Je zou kunnen zeggen dat orale geschiedenis de geschiedenis van de onderdrukten is, en dat is zeker iets dat opduikt in het materiaal van dit boek. Het staat vol met verhalen over de ontberingen die de mensen in India leden nog voor hun transport naar de Caraïben, de onderdrukking op de plantages, de armoede en het gebrek aan medische zorg in de eerste jaren op de plantages en in de nieuwe nederzettingen, en de discriminatie van Hindoestanen door de andere bevolkingsgroepen van het land.

Ondanks de verdiensten van het boek, zorgt de slordige schrijfstijl voor veel onnauwkeurigheden. De auteurs schrijven bijvoorbeeld dat Columbus Suriname ontdekte (p. 37), wat niet waar is. Ook zijn er veel spelfouten of vreemd geschreven Nederlandse woorden, zoals hindoeïsme in plaats van hindoeïsme. Andere fouten hadden voorkomen kunnen worden als de nodige academische literatuur was geraadpleegd; van mensen met de titel maharaj wordt gezegd dat ze chattri’s zijn (p. 645), terwijl het in werkelijkheid Brahmanen zijn (Clarke 1967:178-80). En een beschrijving van de ontwikkeling van de hindoeïstische literaire traditie (p. 434) is gekleurd door de opvattingen van enkele hindoeïstische religieuze experts, maar wijkt af van de bevindingen van gezaghebbend onderzoek over het onderwerp. Deze fouten weerspiegelen een gebrek aan betrokkenheid bij academische velden buiten de sociale wetenschappen.

Lands of Freedom

Diep in het Amazone-regenwoud van Zuid-Amerika woont een kleine gemeenschap van Afrikanen, wier voorouders honderden jaren geleden aan de slavernij ontsnapten. Ze gingen op rondreizende invallen om hun broeders en zussen te bevrijden, en vochten met het koloniale leger voor hun bestaansrecht in vrede. Zij staan bekend als de Matawai Marrons. Dit is hun verhaal.

Photo from Edward C. Green papers, National Anthropological Archives, Smithsonian Institution (box 3)

The Amazon Conservation Team en de Matawai gemeenschap
 
storymap

 

matawai-place-based-storytelling-in-suriname/

Met het besef dat de geschiedenis en herinnering aan de slavernij nog steeds een structurerende rol spelen in multiculturele samenlevingen en grotendeels de matrix vormen van raciale onrechtvaardigheden die nog steeds het slachtoffer zijn van Afrikanen en hun nakomelingen over de hele wereld, besloot UNESCO in 1994 om het project  The Slave Route: resistance, freedom, heritage  te lanceren. Het oorspronkelijke doel van dit multidisciplinaire project was om “de stilte te doorbreken” over de tragedie van mensenhandel en slavernij in de wereld, door licht te werpen op hun schaal, hun grondoorzaken, hun uitdagingen en hun werkwijzen. Het project had tot doel de mondiale transformaties en culturele interacties die het gevolg zijn van deze beperkte interacties concreter te belichten, wetenschappelijk onderzoek over dit thema te bevorderen en het materiële en immateriële culturele erfgoed dat ermee verbonden is, te behouden.

 

Vandaag concentreert het project zijn inspanningen op het leveren van een nieuw verhaal dat de blik van de slavenhandelaren naar de tot slaaf gemaakte zelf beweegt. Inderdaad, tot nu toe waren de methoden om geschiedenis te schrijven voornamelijk gericht op het verkennen van de archieven en de sporen die slavenhandelaren hebben achtergelaten. Historici stonden voor de paradoxale taak om een objectieve geschiedenis te schrijven over de realiteit van de toestand van miljoenen mannen en vrouwen die in het geweld van de slavernij waren geworpen, maar alleen vanuit het perspectief van de beul, door een goed begrip van zijn verhaal, en administratieve en juridische context. Nu voeren we een ethische omkering uit, die in feite uitnodigt tot een nieuwe epistemologie: namelijk die van het herinschrijven van een vreemd stille stem in het schrijven van de geschiedenis van de slavernij, die van juist deze mannen en vrouwen die hebben geleden onder, maar ook verzette zich tegen dit systeem dat hen terugbracht tot de toestand van “roerende goederen”.

 

Dit nieuwe verhaal, dat momenteel in ontwikkeling is, is opgebouwd uit ‘nieuwe’ materialen, of beter gezegd, materialen die tot voor kort weinig belangstelling hadden voor een bepaalde historiografische traditie. Tot nu toe hebben de weinige geregistreerde biografische verslagen die er bestaan, gediend als de primaire ondersteuning voor dit streven; maar het belangrijkste materiaal, namelijk de mondelinge archieven (getuigenissen, verhalen, liederen, uitdrukkingen, enz.) is nog grotendeels onderontwikkeld ondanks veelbelovend werk over onderwerpen als de vorming van de Marrons.

 

Het Wetenschappelijk Comité voor de Algemene Geschiedenis van Afrika (samengesteld uit vooraanstaande historici zoals Joseph Kizerbo of Cheick Anta Diop) werd geconfronteerd met zeer vergelijkbare ethische en epistemologische kwesties in de jaren zestig tijdens het herschrijven van de Afrikaanse geschiedenis vanuit het perspectief van de Afrikanen zelf. het pionierswerk van Jan Vansina had grotendeels de grond vrijgemaakt door de tekortkomingen van een eurocentrische methodologische opvatting bloot te leggen. Het begrip archief moest worden “gedekoloniseerd”. Dit titanische werk, dat opriep tot het herstel van mondelinge bronnen, zette UNESCO ertoe aan twee centra op te richten voor het verzamelen en verwerken van mondelinge overlevering, in West-Afrika (Niger) met het CELHTO (Centrum voor de taalkundige en historische studie door mondelinge overlevering), en in Centraal-Afrika (Kameroen) met CERDOTOLA (Regionaal Centrum voor onderzoek en documentatie over mondelinge tradities en voor de ontwikkeling van Afrikaanse talen).

 

Het Amazon Conservation Team (ACT) onderneemt actie om de Matawai te helpen hun immaterieel cultureel erfgoed te beschermen. Sinds 2015 werkt ACT samen met de Matawai maatschappelijke organisatie Stichting voor Dorpsontwikkeling Matawai om een ​​participatieve methodiek te gebruiken om de jongeren van Matawai te trainen in het opnemen en interviewen van hun ouderen over de mondelinge geschiedenis van de Matawai. 

 

Tot op heden heeft het initiatief meer dan 17 uren aan beeldmateriaal opgeleverd van meer dan 150 historisch belangrijke plaatsen langs de Saramacca rivier.

34 ouderen uit  de dorpen in Matawai werden uitgebreid geïnterviewd, waarbij zoveel mogelijk zienswijzen werden vertegenwoordigd. 

 

Photo credit: Amazon Conservation Team

First-times

 

First-Time:

The Historical Vision of an African American People

Richard Price

 

The University of Chicago Press

First-Time is een klassieker in de historische antropologie en laat zien hoe het historisch denken vorm heeft gekregen bij volkeren die voorheen helemaal geen geschiedenis kenden. De bovenste helft van elke pagina bevat een direct transcript van mondelinge verhalen verteld door levende Saramaka’s over hun achttiende-eeuwse voorouders, “marrons” die aan de slavernij waren ontsnapt en zich hadden gevestigd in de regenwouden van Suriname. Onder deze transcripties geeft Richard Price commentaar op het leven van de achttiende-eeuwse Saramaka’s, Afro-Amerikaanse marrons die ontsnapten uit de slavernij en zich vestigden in het tropische regenwoud van Suriname. Spreekwoorden, liederen, gebeden, genealogische kladjes en hedendaagse gravures zijn verweven in een fascinerende interpretatie van gebeurtenissen uit het verleden. Ze bevatten ontroerende evocaties van het dagelijks leven twee eeuwen geleden — veldslagen en liefdesverhalen, politieke rivaliteit en rituele vieringen. En in de handen van ‘s werelds meest vooraanstaande autoriteit op het gebied van marron samenlevingen, worden ze een sleutel tot het begrijpen van het meest opvallende aspect van het moderne Saramaka leven: het bewustzijn van een volk dat leeft binnen de geschiedenis, gevormd door de daden van hun voorouders en vormend voor het leven van hun eigen nakomelingen.

 

De helft van elke pagina in First-Time is gewijd aan directe transcripties van de woorden van individuele Saramaka’s, samengevoegd om de volgorde en samenhang van hun geschiedschrijving te onthullen. Price’s commentaren die de verslagen van de Saramaka’s in een bredere sociale, intellectuele en historische context plaatsen, staan direct onder de vertalingen. Zijn unieke presentatie bewaart niet alleen de integriteit van zowel mondelinge als documentaire historische verslagen, maar verenigt ze ook in een meditatie over de rol van geschiedenis in het moderne leven.

 

“Met een fijn oog voor detail, een wetenschappelijke aanpak en een gevoel van medeleven biedt Price ons een dubbel verslag van de geschiedenis van de Saramaka. Hij won het vertrouwen en de vriendschap van levende Saramaka’s en zij boden hem hun meest geheime en krachtige herinneringen aan. Zo kunnen we van dichtbij meemaken hoe slaven ontsnappen, overleven en een nieuw gevoel van zichzelf vormen in een barre omgeving. Naast dit levendige verslag plaatst Price de westerse historische visie. Door nu vervagende orale herinneringen op schrift te stellen, dient Price zowel de westerse als de Saramaka-gemeenschap. Verre figuren worden onze metgezellen en verre gebeurtenissen onze zorg in dit frisse en onderscheidende boek.”
–Stephen Gudeman, Universiteit van Minnesota

 

First-Time bewijst dat een acuut politiek en epistemologisch zelfbewustzijn niet hoeft te leiden tot etnografische zelfabsorptie of tot de conclusie dat het onmogelijk is om iets zeker te weten over andere mensen. Het leidt eerder tot een concreet besef van waarom een Saramaka volksverhaal … leert dat ‘kennis macht is, en dat je nooit alles mag onthullen wat je weet’.”
–James Clifford, in Cultuur schrijven