menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Storianan Skondi di Karibe

Foto: Rose Mary Allen interviewt vrouw op Curaçao in de jaren 80.

Sinds de jaren 50 hebben visionaire pioniers zoals Paul Brenneker, Elis Juliana, Bòi Antoin en Rose Mary Allen zich gewijd aan het verzamelen van oral history interviews op de Nederlandse Caraïben. Deze interviews bevatten persoonlijke verhalen, tradities, liederen, spreekwoorden en taal van oudere generaties in dat gebied. Een deel van dit materiaal is gedigitaliseerd en toegankelijk voor een breed publiek, maar ook een groot deel bevindt zich nog op verouderde cassettebandjes en VHS-Tapes. Als dit materiaal niet snel gedigitaliseerd wordt, dreigen belangrijke verhalen binnen de geschiedenis verloren te gaan.

 

In nauwe samenwerking met Rose Mary Allen, Beeld en Geluid, DANS en het Nationaal Archief Curaçao, gaat het Knooppunt Sprekende geschiedenis in 2024 aan de slag met het digitaliseren, toegankelijk maken en presenteren van de oral history interviews die Rose Mary Allen afnam. Dit waardevolle materiaal, dat is opgenomen tussen 1980 en 1995, omvat interviews met mensen op de eilanden, migrerende gemeenschappen en (klein)kinderen van tot slaafgemaakten. Het vormt belangrijk bronmateriaal voor een diepgaande en gelaagde geschiedschrijving van de Caraïben en draagt bij aan de identiteitsvorming van huidige en toekomstige generaties.

 

Het project heeft als doel:

  1. Digitaliseren en bewaren: Het digitaliseren en duurzaam bewaren van het oral history materiaal, beginnend met het werk van Rose Mary Allen.
  2. Doorzoekbaarheid: Het doorzoekbaar maken van het interviewmateriaal, inclusief het vertalen van transcripties van Papiaments naar Nederlands en Engels.
  3. Presentatie aan het publiek: Het ontwikkelen van (digitale) presentatievormen van het materiaal voor een breed publiek op de Cariben en in Nederland, in samenwerking met jongeren, kunstenaars en het Nationaal Archief Curaçao.

Met het project Storianan Skondi di Karibe streven we ernaar de verhalen van het verleden te behouden voor de toekomst. Door samen te werken, hopen we een brug te slaan tussen generaties, culturen en gemeenschappen, waarbij het rijke erfgoed van de Caraïben tot leven komt voor een nieuwe generatie.

 

Blijf onze website en sociale mediakanalen volgen voor meer informatie over het project, de voortgang en de betrokken partners. 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds.

 

 

 

 

 

Kening op sokken

Kening op sokken

Hylke Speerstra

Friese Pers Boekerij/Uitgeverij Noordboek,1983
ISBN: 9033001608

 

Hylke Speerstra heeft een tiental oud-kaatsers geraadpleegd over wat hen bezielde in de eerste helft van de 20e eeuw te gaan kaatsen. Zo ontstonden er 6 portretten van kaatsers die in die tijd voor “Master” opsloegen. Speerstra heeft met veel gevoel voor dramatiek en sentiment de verhalen opgeschreven, die veel lezers aan zullen spreken. De schrijver heeft zich niet beperkt tot wie de regels van het spel kent, zodat ook de niet-kaatser mee kan proeven van de sfeer en de humor van het spel.

Op redens oer

  •  

 

Op redens oer, schaatsverhalen

Hylke Speerstra

Bornmeer, 1984

 

Speerstra heeft het over de helden van het ijs: hardrijders én -rijdsters en ook over enkelen, die deelnamen aan Elfstedentochten. Die tochten zijn boeiend beschreven; de wijze waarop de worsteling en het doorzetten op de zwaarste er van wordt weergegeven, is soms adembenemend.

 

De grote Friese ijskampioenen van de kortebaan waren wereldberoemd in eigen landschap. Namen die doorleven. Mannen en vrouwen die in het begin van de 20ste eeuw soms een hele boerderij met land en vee bij elkaar rijden. Ja, het ging niet alleen om de eer; in arme tijden gaat soms nog meer om het geld.

 

Zo vormen hun verhalen ook een afspiegeling van de scherpe sociale verschillen en de bikkelharde strijd om het bestaan in de eerste helft van de 20ste eeuw. Hier zijn vrouwen en mannen aan het woord die weten van buigen en barsten, van doorzetten en – soms – ook wel eens een rare misslag. Op verzoek van sommige vertellers zijn in de eerste en tweede druk de namen van de vertellers niet genoemd. Na overleg met de nabestaanden in latere drukken wel. Want zij zijn helden, ze zijn een voorbeeld voor alle Friezen, ook voor de ijsprofessionals van vandaag.

 

Sterke karakters, en hoe sterk waren ze ook van lijf en lichaam. De 15 geinterviewden van 1982 zouden ruim 88 jaar worden!

 

Inhoud

Iisleafde – Anne Visser-van Keimpema (1893-1985) Himpens/Earnewâld

De deserteur – Hilbrand Rudolphy (1897-1989) De Gordyk

It ferbûn fan Beets – Pyt Dykstra (1895-1986) Nij Beets

De erflike ferplichting – Albert Koning (1907-1998) Nijetrine/Wolvegea

De faam fan Spaltenbrêge – Easger van der Meer (1889-1987) Grou/Akkrum

It geile iis – Bouke de Vries (1907-1988) Sint Nyk

De Alvestêderider – Abe de Vries (1907-1995) Dronryp/Parys

Sipke Castelein (1911-1995), Wergea/Warten

It koarte draachflak – Gepke Fokkema (1895-1986) Feanwâldsterwâl/Hurdegaryp

De fiifentweintich-gûne-rider – Piter Brouwer (1904-1985) Langwar/De Wylgen

It bline momint – Thys Klompmaker (1903-1987) Aldehaske

It wûnder fan Snikswaach – Jolle de Jong (1907-1989) Sniksweach

Jaap Slof (1902-2002) De Jouwer

Trije oan de stok – Marie de Groot (1911-1999) Wergea

Klompen – Pietsje Feitsma (1918-1991) Hilaard/It Hearrenfean