menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Hoe doe ik een goed interview?

 

 

  • Manier van benaderen van te interviewen personen

Het is belangrijk om de te interviewen persoon zo te benaderen dat de motivatie om geïnterviewd te worden toeneemt. Een goed voorgesprek draagt hieraan bij. Tijdens dit eerste contact kan informatie verstrekt worden over het doel van het interview en kunnen de verwachtingen van de te interviewen persoon in kaart gebracht worden.

 

  • Goede communicatie over de onderzoeksvragen en het project, de verwachtingen en verdere traject met de geïnterviewden

Het komt het interview ten goede als de geïnterviewden vooraf weten welk soort vragen ze kunnen verwachten en wat er met de inhoud van het interview gaat gebeuren. Essentieel is dat vooraf informatie verstrekt wordt over de privacy en de wijze waarop die binnen het project gewaarborgd is.

 

  • Keuze voor de setting en plaats van het interview

Het interview kan het beste plaatsvinden in een omgeving waarin de geïnterviewde zich maximaal op zijn gemak voelt. Dat kan het huis van de geïnterviewde zijn, maar ook een andere plek die door de geïnterviewde wordt aangegeven. De voorkeur gaat uit naar de woning van de geïnterviewde mits er sprake is van rust en de mogelijkheid om zonder interruptie te kunnen interviewen.

 

  • Het wekken van vertrouwen

Een goede match tussen de interviewer en geïnterviewde is belangrijk voor de kwaliteit van het interview. De geïnterviewde moet graag zijn of haar verhaal aan de interviewer willen vertellen, daarvoor is vertrouwen van belang. Een goed voorgesprek draagt daaraan bij. De attitude van de interviewer moet gebaseerd zijn op een groot empathisch vermogen en zichtbare interesse in het verhaal van de geïnterviewde.

 

  • Goede vragenlijst of topiclijst

Het is belangrijk om van tevoren goed na te denken over de onderwerpen en vragen die in het interview aan bod moeten komen. Een goede onderwerpen- of topiclijst, is onmisbaar. Door het hanteren van een topiclijst wordt de geïnterviewde vrij gelaten om datgene te vertellen wat hij of zij wenst te vertellen. Bij meer specifieke onderwerpen zoals de ervaring met een aardbeving werkt een vragenlijst beter omdat de interviewer op zoek is naar een specifieke beleving.

 

  • Goed luisteren

De oral history interviewer treedt zelf niet op de voorgrond. Hij werkt niet routinematig een vragenlijst of een topiclijst af, maar luistert nauwgezet naar het verhaal. Als een topic vanzelf aan de orde komt zonder dat een vraag gesteld is, wordt de vraag niet nog eens gesteld, tenzij de interviewer naar extra verdieping op zoek is. Dit vereist dat de interviewer nauwkeurig luistert, eventueel notities maakt en topics naar voren brengt als die niet aan de orde zijn geweest.

 

  • Omgaan met emoties tijdens het interview

Het vertellen van een levensverhaal gaat vaak gepaard met emoties. Hier moet de interviewer op voorbereid te zijn. Soms moeten geïnterviewden het interview onderbreken omdat het onderwerp hen te emotioneel wordt. In dergelijke situaties is het goed als de interviewer de geïnterviewde tijd en ruimte gunt zodat hij of zij zich kan herstellen zonder dat dit als onverschilligheid geïnterpreteerd wordt. Empathie en betrokkenheid is van belang, maar zonder dat de interviewer te veel intervenieert of overdreven meedoet met getoonde emotie.

 

  • Interventies tijdens het interview

Het moeilijkste gedeelte van een interview is het bepalen van interventiemomenten. Iedere interventie brengt de geïnterviewde uit zijn of haar verhaal. De interventie zal daarom empathisch moeten zijn en moet aansluiten bij hetgeen verteld wordt. Als de geïnterviewde bijvoorbeeld de draad kwijtraakt of te lang op een onderdeel blijft hangen, kan de interviewer met behulp van een tussenvraag het interview bijsturen naar het hoofdonderwerp. Een verdiepende vraag kan soms de kwaliteit van de interview verhogen. Te veel interventies of meepraten leidt vaak af en kan tot irritatie leiden.

 

  • Goede afspraken over privacy

De interviewer moet vooraf en na de beëindiging van het interview goede en schriftelijke afspraken maken over het gebruik van het interview. Vooraf wordt er informatie verstrekt over de privacy en de wijze waarop dat binnen het project gewaarborgd is. Na de beëindiging van het interview wordt er gevraagd of er onderdelen zijn die de geïnterviewde niet openbaar wil hebben. Hier wordt een schriftelijk ondertekende notitie van gemaakt.

 

  • Een prettige afsluiting

Een prettige afsluiting geeft de geïnterviewde het gevoel dat het interview van belang is geweest en een bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van het project. Tevens getuigt dat van interesse en betrokkenheid van de interviewer.