menu

Formulieren – toestemming & eigendom?

 

Toestemmingsformulier interviews

 1. Om het gebruik van de interviews mogelijk te maken moet elke geïnterviewde een toestemmingsformulier invullen waarbij deze persoon toestemming geeft om het (gehele) interview beschikbaar te stellen. 
 2. Als er fragmenten zijn in het interview die de geïnterviewde niet beschikbaar wil stellen of waarin hij/zij niet herkenbaar in beeld wil, kan de geïnterviewde dit aangeven op het toestemmingsformulier.
 3. Ook kan de geïnterviewde aangeven dat sommige stukken pas over tien of twintig jaar toegankelijk worden.
 4. Tenslotte kan de geïnterviewde aangeven dat het interview bijvoorbeeld alleen beschikbaar gesteld wordt voor geregistreerde onderzoekers.

 

 

Overeenkomst eigendom en gebruik interviews

Interviewers die freelance voor een project werken worden auteursrechtelijk gezien als maker. Daarom moeten de interviewers verklaren dat de interviews die hij of zij afneemt in opdracht van een organisatie of een specifiek project gemaakt zijn eigendom worden van die organisatie.

 

Workflow interviews

Een schematische weergave van de stappen die je moet zetten voor een oral history interview.

Van het kiezen van een persoon om te interviewen tot aan het deponeren van alle bestanden in een archief.

 

Automatische spraakherkenning bij transcriberen?

 

Overwegingen bij het gebruik van spraakherkenning

Wanneer je overweegt automatische spraakherkenning (ASR) te gebruiken, is het belangrijk te beseffen dat bepaalde AV-bronnen geschikter zijn dan andere. Hier zijn enkele zaken om in gedachten te houden. Ten eerste, de audiokwaliteit moet hoog zijn. Dit betekent dat stemmen duidelijk moeten zijn, niet echoën, en bij voorkeur dicht bij de mond opgenomen met adequate microfoons.

Ten tweede werkt ASR het best bij monologen. Als een audiobestand vol is met mensen die elkaar onderbreken en door elkaar heen praten, kunnen de resultaten verwarrend zijn om te lezen, aangezien niet alle software in staat is verschillende mensen aan de hand van hun stem te herkennen. Idealiter zou het bestand voor elke spreker een apart kanaal moeten hebben.

Tenslotte is ASR over het algemeen niet erg goed in het omgaan met accenten en dialecten. Wanneer je te maken hebt met migranten of plattelandsbewoners met een accent dat voor jou misschien gemakkelijk te verstaan is, kan ASR daar toch grote moeite mee hebben. Laat staan met accenten die voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen zijn.

 

ASR software

Bedenk bij het gebruik van software dat je privacy-gevoelige bestanden upload. 

Lees altijd de voorwaarden van een ASR-dienst, voordat je beslist of deze aan je privacy-eisen voldoet.

ASR met Word 365

Automatische spraakherkenning

 

Automatische spraakherkenning met Word in Office 365.

Met een Microsoft registratie is de service online gratis te gebruiken.

 

Nadeel is dat het resultaat een document is zonder tijdcodes.

Via een optie in YouTube Studio zijn hier ondertitels met tijdcodes van te maken.

DOWNLOAD het aparte instructie-document.

 

Instructie-document voor automatische spraakherkenning in Word is hier te downloaden:

 

 

Automatische transcriptie

 

Automatische transcriptie met Word in Office 365.

Alleen met een Office 365-premium abonnement is de service te gebruiken.

(300 minuten spraakherkenning per maand)

 

Het resultaat is een document met begintijden per alinea. Om er een leesbaar ondertitel-bestand met tijdcodes van te maken kan gebruik worden gemaakt van een optie in YouTube Studio. 

Download het aparte instructie-document.

 

 

 

Instructie-document voor automatische transcriptie in Word is hier te downloaden:

 

ASR met Google Docs

De automatische spraakherkenning is te gebruiken met een Google Account.

 

Nadeel is dat het resultaat een document is zonder tijdcodes.

Via een optie in YouTube Studio zijn hier ondertitels met tijdcodes van te maken.

DOWNLOAD het aparte instructie-document.

 

 

Instructie-document voor automatische spraakherkenning in Google Docs is hier te downloaden:

 

 

 

 

 

 

 

ASR met YouTube

 

De automatische ondertitels zijn te maken met een Google / YouTube-account.

Alleen geschikt voor video-bestanden. 

 

Als je een geluidsbestand (mp3, wav, ogg, etc.) automatisch wil laten transcriberen, moet dat eerst omgezet worden naar een video-bestand om te kunnen uploaden naar YouTube. Daar zijn allerlei gratis programma’s voor te vinden. De truc is een geluidsspoor in te laden en een willekeurige foto over de hele lengte van het geluidsbestand te zetten. Het geheel dan wegschrijven als mp4-bestand. En het geluidsbestand is klaar om te uploaden naar YouTube.

 

Instructie-document is hier te downloaden

 

 

 

ASR voor academici

Transcriptie Portal

 

 • Gemakkelijk te gebruiken webbased ASR
 • Meertalig
 • Bewerken mogelijk
 • Gratis (academisch gebruik)

https://www.phonetik.uni-muenchen.de/apps/oh-portal

 

Het Transcriptie Portaal is een online ASR tool ontwikkeld en gehost door LMU München voor academische transcriptie doeleinden. De tool is zelf geen ASR-dienst, maar maakt het mogelijk om je audiobestanden via veel verschillende ASR-diensten te verwerken. Vervolgens kun je de resultaten binnen het OH-Portal corrigeren en bewerken, of exporteren in een bestandstype naar keuze.

 

 

 

Als je geïnteresseerd bent in hulpprogramma’s bij het maken van transcripties kijk dan hier:

 

TRANSCRIPTIE-TOOLS

Hoe bereid ik een interview technisch voor?

 

LOKATIE

 

 • Zorg ervoor dat je geïnterviewde zich op zijn gemak voelt. Een oral history interview vindt daarom bij voorkeur plaats in het huis van de geïnterviewde. Laat geïnterviewden bij voorkeur zitten op de plek waar ze normaal gesproken zitten in huis.
 • Ga niet te ver uit elkaar zitten.
  Vermijd dat je je stem moet verheffen, dat je oogcontact verliest.
 • Ga ook niet te dichtbij zitten.
  Dan dring je de persoonlijke ruimte binnen van de geïnterviewden en dat zorgt ervoor dat ze zich ongemakkelijk voelen.
 • Zorg ervoor dat er licht op het gezicht van de geïnterviewde valt.

 

AUDIO

 • Let op dingen die je opname kunnen bederven. Zet telefoon, tv en radio uit. Kijk of er tikkende klokken zijn, spinnende poezen en alle andere dingen die een opname kunnen verstoren.
 • Verminder lawaai van buiten de kamer. Sluit deuren naar andere delen van het huis en bij verkeerslawaai, sluit waar mogelijk de ramen.
 • Laat de geïnterviewde bijvoorbeeld niet met ritselend papier in de hand zitten.
  Een microfoon maakt geen onderscheid tussen geluiden en pikt dus storende geluiden even hard op als spraak.
 • Voor het opnemen van een interview is het veel beter een aparte microfoon te gebruiken dan gebruik te maken van de ingebouwde microfoon van de videocamera of audio apparatuur.
 • Zorg ervoor dat je niet kan struikelen over de snoeren. Leg geen snoeren bij deuropeningen of op plekken waar je erover kan struikelen.
 • Al naar gelang de microfoon dichter bij de geluidsbron is, des te beter zal de kwaliteit van de opname zijn.
  Als je een tafelmicrofoon gebruikt, richt het op de geïnterviewde en zet het zo dicht mogelijk bij de geïnterviewde.
 • Als je een dasspeld microfoon gebruikt, bevestig het dan zo’n 15 cm onder de mond van de geïnterviewde.
  Zorg ervoor dat de kleren niet tegen de microfoon aan kunnen schuren. Microfoons met krokodillenklemmen zijn het beste hiervoor.
 • Neem een paar seconden geluid op en speel het af, om er zeker van te zijn dat alles werkt voordat je aan het interview begint.

 

VIDEO

 • Als je video gebruikt moet je ook nadenken over hoe je de geïnterviewde in beeld brengt.
 • Allereerst wil je geen rechtstreeks licht in het beeld krijgen. Tegenlicht van ramen vermijden, want dat maakt het moeilijk om de juiste camera-instelling voor belichting te vinden.
  Als je kunstlicht gebruikt ben je meer flexibel.
 • Je wil zoveel mogelijk van het gezicht van de geïnterviewde zien, om ook emoties te registreren.
  Zet de camera naast waar je als interviewer zit, of net achter je schouder.
 • Vermijd het gebruik van auto focus.
  Zoom helemaal in om de focus handmatig aan te passen en stel dan de uitgezoomde positie in voor de opname.
 • Een close-up ziet er misschien interessant uit, maar je geïnterviewden kunnen daardoor buiten het kader vallen als ze bewegen.
 • Een meer uitgezoomde opname is veiliger als je zelf als interviewer de opname verzorgt.
 • Een meer uitgezoomd beeld is ook interessant, omdat je eventuele gebaren van de geïnterviewde in beeld brengt.
 • Als er een tweede persoon de camera bedient kan die het beeld en het geluid in de gaten houden, zodat de interviewer zich kan concentreren op het stellen van de vragen
 • De persoon die de camera bedient draagt een koptelefoon om de geluidskwaliteit te controleren

Wat is oral history?

 

Oral history is het verzamelen en bestuderen van levensverhalen, getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen en legt de betekenis die zij aan hun omgeving geven vast. Het gaat om verhalen die worden verzameld door middel van (open) interviews en door gebruik van andere mondelinge bronnen. Oral history vertelt de verhalen van groepen en gemeenschappen die weinig in de geschiedschrijving aan bod komen en draagt daarmee bij aan andere en nieuwe perspectieven op de hedendaagse geschiedenis.

Oral history levert aan de hand van (digitale) geluidsbestanden en video’s een auditief en visueel verslag voor toekomstige generaties.

 

Het belang van oral history

Oral history belangrijk voor zingeving en identiteitsvorming. Het vertellen van een persoonlijk verhaal helpt om het eigen leven in perspectief te zien en om dit in een bredere (historische) context te kunnen plaatsen. De verhalen die in oral history projecten verzameld worden vormen de basis van tal van culturele producties. In het huidige tijdperk van social media en online werken is oral history een uitstekende manier om het historisch bewustzijn van mensen en hun kennis over de geschiedenis en hun eigen cultuur te vergroten. Daarbij gaat het zowel om het luisteren naar bestaande verhalen als om het zelf houden van interviews.

 

Lees meer

Hoe kan ik transcriberen?

Transcriptie tools:
TRANSCRIPTIE-TOOLS

 

Automatische spraakherkenning:

SPRAAKHERKENNING-TRANSCRIBEREN

Er zijn verschillende gespecialiseerde hulpmiddelen voor handmatige digitale transcriptie. Hoewel het niet noodzakelijk is om gespecialiseerde hulpmiddelen te gebruiken (je kan ook Microsoft Word of Google Docs gebruiken), is het handig om verschillende opties te kennen. Zo wordt transcriberen minder lastig en de mogelijkheden van onderzoek met behulp van je transcripties worden vergroot.

 

Een voordeel van het gebruiken van transcriptiesoftware is bijvoorbeeld dat het “afspelen” van het geluid en beeld in combinatie gaat met “typen” van de gesproken tekst. Dat resulteert in een transcriptie die met tijdcodes is vastgelegd, d.w.z. dat de begin- en eindtijd van elk tekstfragment (een woord, een paar woorden, een zin of een alinea) bekend zijn. Deze tijd-uitlijning maakt het mogelijk naar gesproken woorden te zoeken en ondertitels te genereren. Bij transcripties die met een gewone tekstverwerker (Kladblok, Word, enz.) worden gemaakt, ontbreekt deze tijd-uitlijning en is het resultaat alleen tekst.

Wat zijn metadata?

Voorbeeld minimale standaard:

Dublin Core Metadata Set

Metadatering is essentieel voor de toegang tot oral history collecties en voor het hergebruik van het bronmateriaal van een collectie.
Belangrijke vraag is: Welke metadata moeten precies worden vastgelegd en hoe dat je dat?
Informatie over allerlei achterliggende gegevens van oral history interviews is essentieel voor het samenstellen, beheren en vindbaar zijn van een collectie of interview.
Er zijn globaal vier verschillende onderdelen van de metadata:

 

Beschrijvende metadata

Bij oral history verwijzen beschrijvende metadata naar informatie over het interview of het besproken onderwerp.

 

Technische metadata

Technische metadata verwijzen naar de technische informatie waaruit het (digitale) gegevensbestand met het interview bestaat, zoals bestandstype, codec, bestandsgrootte en resolutie.

 

Administratieve metadata

Administratieve metadata zorgen ervoor dat onderdelen gecategoriseerd en geordend worden. Deze metadata verwijzen naar informatie met betrekking tot zaken als rechtenbeheer.

 

Structurele metadata

Structurele metadata verwijzen naar hoe individuele onderdelen zich verhouden tot het geheel. Structurele metadata worden gebruikt om de zoekresultaten op internet of in een intern systeem te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het gebruik van labels (tags) om de vindbaarheid te verbeteren.

Hoe doe ik een goed interview?

Voor een goed oral history interview zijn de volgende aspecten van belang:

 • Manier van benaderen van te interviewen personen
 • Goede communicatie over de onderzoeksvragen en het project, de verwachtingen en verdere traject met de geïnterviewden
 • Keuze voor de setting en plaats van het interview
 • Het wekken van vertrouwen
 • Goede vragenlijst of topiclijst
 • Goed luisteren
 • Omgaan met emoties tijdens het interview
 • Interventies tijdens het interview
 • Goede afspraken over privacy
 • Een prettige afsluiting

Lees meer