menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Programma Faro en “Oral History voor iedereen”

Staatssecretaris Gunay Uslu zal nog dit jaar het Verdrag van Faro ondertekenen. Daarmee committeert Nederland zich aan de afspraken in het verdrag over de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed. Dat meldde zij eind april in de door haar verzonden Kamerbrief ‘Verdrag van Faro: erfgoed is mensenwerk’. Het verdrag is opgesteld door de Raad van Europa en benadrukt een perspectief op erfgoed waarin mensen en hún relatie met erfgoed centraal staan.

 

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt er een uitvoeringsprogramma Faro om de uitgangspunten van het verdrag samen met het erfgoedveld te vertalen naar de praktijk. Eerder is al met verschillende partners en belanghebbenden verkend wat de betekenis is van het verdrag voor Nederland en hoe zij dit kunnen verankeren in de erfgoedzorg. Eén van de initiatieven die genoemd wordt is ‘Oral history voor iedereen’. 

 

Vanuit het Knooppunt Oral History willen we het initiatief nemen om het motto “Oral history voor iedereen” uit te werken. Daarbij denken we aan makers, gebruikers, bewaarders én publiek. Er is veel behoefte aan cursussen interviewen, meer en eenvoudigere mogelijkheden voor opslaan, ondersteuning bij digitalisering en het maken van transcripties en bij het bereiken van publiek.

 

Bekijk hier dit initiatief en praat mee!

Erfgoedveld omarmt Verdrag van Faro

Barbera Wolfensberger (l) (DGCM OCW) ontvangt de Uitvoeringsagenda Faro van Martine van Lier (FIM) en Mariëlle Hendriks (r)
(Erfgoedhuis Provincie Zuid-Holland)

 

Meer dan 80 grote erfgoedkoepels, instellingen, opleidingen en personen hebben woensdag 21 december met een intentieverklaring hun steun betuigd aan ondertekening van het Verdrag van Faro door Nederland. Zij overhandigden de verklaring samen met een Uitvoeringsagenda aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW.  In deze agenda heeft het brede erfgoedveld opgetekend wat het belangrijk vindt aan het verdrag en hoe het daar invulling aan wil geven.

 

Ja, wij stellen het belang van de samenleving, waarin mensen die zorgdragen voor cultureel erfgoed en cultureel erfgoed mee willen vormgeven, in ons werk centraal.

 

Oral history was één van de vier voorbeeldprojecten die gepresenteerd werden. Britt van der Kolk liep stage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en heeft voor haar scriptie oral history interviews gehouden over de Koude Oorlog. Zij liet een filmfragment zien en vertelde meer over haar onderzoek. Saskia Moerbeek (initiatiefnemer ‘Sprekende geschiedenis’) ging in op de relatie tussen oral history en erfgoed, de betekenis van oral history en de maatschappelijke impact doordat het onbekende historische narratieven naar boven haalt. Oral history geeft niet alleen betekenis aan erfgoed, het is, als het methodisch goed wordt uitgevoerd, op zichzelf ook erfgoed.

 

Het Verdrag van Faro van de Raad van Europa gaat over de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed en het belang van betrokkenheid van de hele samenleving bij het benoemen van en zorgen voor erfgoed.

 

Onderweg naar Faro. Uitvoeringsagenda Faro (deel 1)

Intentieverklaring Erfgoedveld Onderweg naar Faro – 15 december 2022